“Thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp và cương quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, phấn đấu không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh”, tất cả vì mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân.        
Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành công điện số 07-CĐ/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung công điện:

Nội dung toàn công điện: